• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

Download algemene voorwaarden

Rainbow Ligfietsen v.o.f / Industry bv. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAAREN
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn bestemd voor en worden gehanteerd door alle tot de Rainbow behorende
vennootschappen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 4 juli 2014 bij de Rechtbank te Zutphen onder nummer 30/2014.
Artikel 1. Toepasselijkheid en begripsbepalingen
1.1 In deze Voorwaarden wordt de opdrachtnemer c.q. de leverancier
aangeduid als “Rainbow” en de wederpartij van Rainbow met “(de)
opdrachtgever”.
1.2 De termen “leveren”, “levering”, “het geleverde”, etc. betreffen de
geleverde zaak of zaken, dan wel het in de zin van art.5 als geleverd
beschouwd zijn van verricht werk, tenzij uit de betreffende bepalingen ander
voortvloeit.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en
alle overeenkomsten, strekkende tot uitvoering van werk, tot het verrichten
van diensten of tot verkoop van zaken door Rainbow.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
rechtsbetrekking tussen Rainbow en opdrachtgever. Voorwaarden van de
opdrachtgever gelden niet tenzij Rainbow met de toepassing daarvan
uitdrukkelijk heeft ingestemd.
1.5 Ook indien Rainbow niet steeds de strikte naleving ervan verlangt blijven
deze voorwaarden onverminderd van toepassing.
1.6 De boven de artikelen vermelde kopjes zijn slechts vermeld ter indicatie
van de globale inhoud. Door de vermelding van kopjes hebben de artikelen
geen ruimere of beperktere betekenis.
Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van Rainbow zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd
op de eventuele, door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, enz.,
van de juistheid waarvan Rainbow mag uitgaan. Rainbow is slechts gehouden
aan een door haar gedaan aanbod indien zulks schriftelijk is gedaan, en de
aanvaarding geschiedt binnen de daarvoor door Rainbow aangegeven termijn.
2.2 De door Rainbow opgegeven prijzen zijn in euro’s en gelden voor levering
af werkplaats, fabriek of magazijn van Rainbow, exclusief omzetbelasting.
2.3 Indien de opdracht niet aan Rainbow wordt gegeven, heeft zij het recht
aan de opdrachtgever alle kosten in rekening te brengen welke zij heeft
moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken.
2.4 Rainbow is slecht aan de inhoud van folders, drukwerken, tekeningen, enz.
gebonden indien zij bij de aanbieding of bij de bevestiging uitdrukkelijk
schriftelijk verklaart daaraan gebonden te willen worden.
2.5 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door Rainbow. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt slechts uit
een schriftelijke bevestiging van of schriftelijke vastlegging door Rainbow, dan
wel uit het feit dat Rainbow uitvoering geeft aan de desbetreffende
overeenkomst.
2.6 Rainbow is slechts gebonden aan afspraken of overeenkomsten met
ondergeschikte personeelsleden indien deze door haar schriftelijk zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel gelden in dit verband alle werknemers
en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 3. Wijzigingen
3.1 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs, geldend op de
dag van offerte en behoudens uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven afwijking,
exclusief omzetbelasting.
3.2 Indien de kostprijs gestegen is in de periode tussen de datum van offerte
en de levering dan wel de voltooiing van de werkzaamheden en deze periode
een tijdvak van 90 dagen overschrijdt dan wordt de overeengekomen prijs
evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit
artikel geschiedt gelijk met die van de hoofdsom of gelijk met de laatste termijn
daarvan.
3.3 Bij een samengestelde offerte bestaat voor Rainbow geen verplichting tot
gedeeltelijke levering of uitvoering van een gedeelte tegen betaling van een (al
dan niet overeenkomstig) gedeelte van de voor het geheel overeengekomen
prijs.
Artikel 4. Transport
4.1 Alle leveringen geschieden af magazijn van Rainbow. Het transport
geschiedt ook indien Rainbow hiervoor zorg draagt voor rekening en risico van
de opdrachtgever.
4.2 Indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade die verband houdt met het transport.
4.3 Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
4.4 Rainbow is, onverminderd hetgeen hierboven is vastgelegd, nooit tot
verdere schadevergoeding met betrekking tot transportschade gehouden dan
tot het bedrag dat zij van de vervoerder en/of verzekeraar verkrijgt in verband
met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport.
Artikel 5. Levering
5.1 Rainbow is niet gebonden aan overeengekomen levertijden of termijnen
waarbinnen de diensten of werkzaamheden dienen te worden verricht, c.q.
toezeggingen daartoe gelden altijd bij benadering. Door de overschrijding van
die termijnen ontstaat voor opdrachtgever dan ook geen recht op
schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Rainbow heeft aan haar verplichting tot levering van zaken voldaan,
wanneer zij, zulks ter keuze van Rainbow, opdrachtgever heeft bericht dat de
zaken ofwel gereed zijn om opgehaald te worden, dan wel te worden
verzonden, ofwel wanneer Rainbow de zaken eenmaal aan de opdrachtgever
heeft aangeboden, respectievelijk heeft doen aanbieden. Onder andere het
rapport van de vervoerder dat de weigering van de acceptatie bevat, geldt als
volledig bewijs van het aanbod tot levering. In dat geval komen de retour
vrachtkosten voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Verricht werk wordt als geleverd beschouwd:
a. Wanneer Rainbow hetzij mondeling hetzij schriftelijk aan de opdrachtgever
kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze haar werk heeft
goedgekeurd; Kleine gebreken kunnen het onthouden van goedkeuring door
opdrachtgever niet in de weg staan;
b. Acht dagen nadat Rainbow schriftelijk aan opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het
werk binnen die termijn te keuren;
c. Bij ingebruikneming van het werk of een belangrijk deel daarvan door
opdrachtgever.
5.4 Nadat 7 dagen verlopen zijn na de levering van het werk, het verrichten
van werkzaamheden of van de zaken, komt het risico van alle directe en
indirecte schade daaraan, uit wat voor oorzaak en door wiens toedoen dan
ook ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Rainbow behoudt zich de eigendom van de afgeleverde zaken voor totdat
de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst
met Rainbow heeft voldaan. Indien de opdrachtgever de nakoming van zijn
verplichtingen opschort wegens tekortkomingen van Rainbow in de nakoming
van een overeenkomst blijft dit eigendomsvoorbehoud in stand.
6.2 Rainbow is, onverminderd de overige aan Rainbow toekomende rechten,
onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn
betalingsverplichtingen jegens Rainbow niet tijdig nakomt, de geleverde zaken
zonder enige ingebrekestelling terug te nemen. Aan Rainbow en haar
personeel komt als dan onherroepelijk het recht toe het terrein van de
opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de zaken te
verschaffen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor
de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke
koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en overige
aanspraken van Rainbow op schadevergoeding.
6.3 Indien door een derde beslag wordt gelegd op zaken waarvan de
eigendom nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, zal de opdrachtgever
Rainbow direct schriftelijk in kennis stellen van de beslaglegging. De
opdrachtgever is aansprakelijk jegens Rainbow voor alle kosten welke
Rainbow dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen.
6.4 Zolang de eigendom van de door Rainbow verkochte zaken nog niet is
overgegaan op de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de zaken met
de nodige zorgvuldigheid en afscheiden te bewaren. Opdrachtgever is zolang
de eigendom nog niet is overgegaan, gehouden de zaken te verzekeren tegen
schade.
Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1 Rainbow behoudt, behoudens het geval dat zulks uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, de auteursrechten, als mede alle overige rechten
van intellectuele of industriële eigendom op de door haar vervaardigde of
verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,
programmatuur en offertes.
7.2 Rainbow blijft eigenaar van de verstrekte ontwerpen, schetsen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur (inclusief de drager
daarvan) en offertes. Zij zullen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Rainbow niet mogen worden vermenigvuldigd door opdrachtgever en/of
aan derden getoond of ter hand worden gesteld en dienen op eerste verzoek
van Rainbow aan haar te worden geretourneerd, op straffe van verbeurte van
€ 5.500,-- per overtreding, als mede € 550,-- voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Rainbow om volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8. Betaling
8.1 Alvorens te leveren of met de levering of de vervulling van een opdracht
voort te gaan, is Rainbow altijd bevoegd een naar haar oordeel voldoende
zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever te verlangen. Ook indien krediet is bedongen, geldt deze
bepaling. Rainbow heeft indien de opdrachtgever weigert om de verlangde
zekerheid te stellen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
onverminderd het recht van Rainbow tot vergoeding van onkosten en
winstderving.
8.2 Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum, onverminderd het
recht van Rainbow, indien haar dit wenselijk voorkomt onmiddellijke betaling te
verlangen van het door de opdrachtgever verschuldigde. Betaling wordt
gedaan ten kantore van Rainbow of op een door Rainbow op te geven
rekening zonder korting of beroep op verrekening en inclusief omzetbelasting.
Rainbow zal opgedragen werkzaamheden per maand factureren.
8.3 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet plaats vindt
binnen dertig dagen na factuurdatum, is Rainbow gerechtigd aan de
opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen
gelijk aan de wettelijke rente, te vermeerderen met 2%, waarbij rente over een
gedeelte van een maand wordt berekend over een volle maand.
8.4 Rainbow is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de
opdrachtgever alle buitengerechtelijke incassokosten te vorderen die door het
niet (tijdig) betalen zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de
opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Rainbow voor de
invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Zij zullen worden
berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 450,--
8.5 Indien opdrachtgever niet stipt betaalt binnen de overeengekomen termijn
is de gehele vordering is in elk geval onmiddellijk opeisbaar, zodra
opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling
vraagt, een verzoekschrift indient krachtens de wet schuldsanering natuurlijke
personen of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op
zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en/of wanneer deze
overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
8.6 Betalingen aan Rainbow strekken in eerste instantie in mindering op de
kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom. Betalingen op
de hoofdsom worden in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt.
Artikel 9.
9.1 Voor door of namens de opdrachtgever aangereikte ontwerpen of
aangeleverde zaken, waaraan een bewerking dient plaats te vinden of voor
door de opdrachtgever voorgeschreven wijzen van bewerking is Rainbow niet
verantwoordelijk. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor
de geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangeleverde materialen en
voor de door Rainbow daaraan uit te voeren bewerking. Opdrachtgever is
bevoegd om tot binnen vier weken voorafgaand aan de start van
Pagina 1 van 2
KvK. Arnhem 09104409 Rainbow Ligfietsen v.o.f.
KvK. Arnhem 09165010 Rainbow Industry bv.
werkzaamheden door Rainbow materialen die voor een bewerking zijn
voorgeschreven te laten onderzoeken met betrekking tot de geschiktheid om
te worden aangebracht op andere door de opdrachtgever aangeleverde of
door Rainbow voorgestelde zaken. Daaraan verbonden kosten zijn voor
rekening van opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever kan zich er wanneer Rainbow haar
bewerkingswerkzaamheden heeft uitgevoerd niet op beroepen dat door
Rainbow gebruikte materialen niet geschikt waren om te worden aangebracht
op de door de opdrachtgever voorgeschreven of aangeleverde of door
Rainbow voorgestelde materialen. Na het uitvoeren van een bewerking door
Rainbow kan opdrachtgever zich er voorts niet meer op beroepen dat de
materialen waaraan de bewerking is aangebracht, niet geschikt waren voor
bewerking.
9.3 Rainbow accepteert nimmer enige verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor materialen die de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
Artikel 10. Reclame
10.1 Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na aflevering van de
zaken of, in geval van verrichte werkzaamheden of het tot stand brengen van
een werk, binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Rainbow ter zake schriftelijk heeft
geprotesteerd kan opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen
10.2 Opdrachtgever kan uitsluitend na schriftelijke akkoordverklaring door
Rainbow zaken retourneren.
10.3 Klachten over facturen dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na
ontvangst van de factuur schriftelijk ingediend te worden en door Rainbow zijn
ontvangen.
10.4 Enig geconstateerd gebrek betreffende een gedeelte van het geleverde
of een deel van het verrichte werk geeft geen recht tot afkeuring van de gehele
levering of het gehele werk. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van
de opdrachtgever niet op.
Artikel 11. Garantie
11.1 Rainbow een slechts een garantieverplichting indien deze uitdrukkelijk,
schriftelijk en voor een bepaalde termijn is overeengekomen jegens een
opdrachtgever.
11.2 Bij ondeugdelijke levering heeft Rainbow, zulks ter keuze van Rainbow,
het recht om het verrichte werk te herstellen, dan wel na franco retournering
van de geleverde ondeugdelijke zaak de opdrachtgever volledig te crediteren
of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.
De opdrachtgever dient Rainbow te allen tijde de gelegenheid te geven een
eventueel gebrek te herstellen.
11.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling
of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na
wijziging of reparatie door of namens de opdrachtgever zelf of door derden
blijven ten alle tijde buiten de garantie.
11.4 Voor artikelen met fabrieksgarantie geldt in afwijking van het
bovenstaande de door de fabriek gegeven garantie. Geeft de fabriek geen
garantie, dan wordt door Rainbow eveneens geen garantie verstrekt. Geen
garantie wordt gegeven voor artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren
op het moment van levering.
11.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen jegens Rainbow (zowel financieel als anderszins) heeft
voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
11.6 Garantieverlening door Rainbow geldt slechts voor de opdrachtgever zelf
en niet voor derden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Rainbow is slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt
die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Rainbow toe te
rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in
aanmerking komt die schade waartegen Rainbow verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn. Daarbij gelde de volgende beperkingen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van winst,
en letselschade van opdrachtgever of werknemers van opdrachtgever, door
welke oorzaak ook ontstaan;
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is
Rainbow niet aansprakelijk;
c. De door Rainbow te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de
door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang
van de door de opdrachtgever geleden schade.
12.2 De opdrachtgever vrijwaart Rainbow voor alle aanspraken van derden tot
schadevergoeding jegens Rainbow ter zake van het gebruik van door de
opdrachtgever toegezonden ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen,
monsters, modellen of modelplaten, programmatuur of andere zaken,
respectievelijk gegevens. Voorts is opdrachtgever aansprakelijk voor alle
kosten daaruit voortvloeiende.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Rainbow voorts voor enige aanspraken van
derden, waaronder, maar niet beperkt tot (rechts-)personen aan wie de
opdrachtgever door Rainbow verkochte zaken heeft doorverkocht, tegen
schadevergoeding in de ruimste zin des woords.
Artikel 13. Overmacht
Indien Rainbow haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht is zij
voor de tekortkoming niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan elke
vreemde oorzaak als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor
risico van Rainbow hoort te komen. Overmacht bestaat onder meer in de
volgende gevallen: vertraging bij of tekortkoming door leveranciers en/of
onderaannemers van Rainbow, storingen in de levering van energie,
vervoersmoeilijkheden, brand, werkstakingen of werkonderbrekingen, importof
handelsverboden en elke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
onvoorziene en buiten de invloedssfeer van Rainbow gelegen verandering in
omstandigheden.
Artikel 14. Emballage
14.1 Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter
beoordeling van Rainbow.
14.2 Indien en voor zover emballage door Rainbow wel word teruggenomen,
geschiedt dit tegen de in rekening gebrachte prijs, mits zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en de betreffende emballage binnen een
maand na ontvangst van de zaken in goede staat en vrij van vrachtkosten is
geretourneerd.
Artikel 15. Opschorting en ontbinding
15.1 Rainbow is gerechtigd indien zij naar haar oordeel ten gevolge van
overmacht niet meer, althans niet meer adequaat, kan presteren, haar
prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
15.2 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door
een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Een tot Rainbow
gerichte ontbindingsverklaring van de opdrachtgever is slechts geldig indien
de opdrachtgever eerst Rainbow schriftelijk in verzuim heeft gesteld en deze
een redelijke termijn heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te
komen, dan wel haar tekortkomingen te herstellen. De opdrachtgever dient de
tekortkoming waarvan sprake is nauwkeurig schriftelijk te melden.
15.3 Indien de opdrachtgever zelf reeds in verzuim was met de nakoming van
zijn verplichtingen heeft de opdrachtgever geen recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten.
15.4 In geval van ontbinding heeft Rainbow onverkort recht op betaling voor
de reeds door haar verrichte prestaties.
15.5 Indien Rainbow instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van
verzuim van haar zijde, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
Artikel 16. Geschillen
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter, zal elk geschil tussen Rainbow en de opdrachtgever worden berecht
door een absoluut bevoegde rechter te Zutphen (Rechtbank Gelderland).
Rainbow is echter steeds bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de
volgens de wet of de toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen Rainbow en de opdrachtgever is, met
uitsluiting van het recht van andere staten, Nederlands recht van toepassing.
17.2 Huidige en toekomstige internationale regelingen inzake koop, waarvan
de werking door partijen kan worden uitgesloten, waaronder het Weens
Koopverdrag zijn niet van toepassing.
Artikel 18. Conversie
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, treedt
voor die nietige bepaling een geldige bepaling in de plaats, die zo veel
mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige bepaling. Partijen zijn
gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in
redelijk overleg te treden.
Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden
Rainbow is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Rainbow zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever
toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden
wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra Rainbow hem de
wijziging meedeelt.
Pagina 2 van 2
KvK. Arnhem 09104409 Rainbow Ligfietsen v.o.f.
KvK. Arnhem 09165010 Rainbow Industry bv.